top of page

Algemene Gebruiksvoorwaarden

Door deelname aan Fitspel stemt u in met deze algemene gebruiksvoorwaarden. Wij behouden ons het recht voor om deze Voorwaarden op ieder gewenst moment te wijzigen, aan te passen en delen toe te voegen of te verwijderen. U dient deze Voorwaarden iedere keer dat een programma van Fitspel volgt en/of een bestelling plaatst, te lezen. Door het gebruik van Fitspel, gaat u akkoord met het accepteren van deze wijzigingen.

 • Algemeen. Door het gebruik van Fitspel accepteert u de Voorwaarden en erkent juridisch gebonden te zijn en zult u zich ook op dezelfde wijze alsof u deze overeenkomst zou hebben getekend hieraan houden. Indien u niet op ieder moment voldoet aan deze Voorwaarden, behouden wij ons het recht voor, voor zover van toepassing, uw paswoord, user account, en/of toegang tot Fitspel en haar community (of een deel hiervan) te beëindigen. Verder gaat u ermee akkoord dat wij niet aansprakelijk zijn tegenover u of een derde voor de beëindiging of annulering van uw toegang tot of gebruik van de website, content en/of community van Fitspel.

 • Beperkingen aan het gebruik van materialen. Tenzij anders aangegeven, verlenen wij u een niet-exclusief, niet overdraagbaar, gelimiteerd recht op toegang, gebruik en weergave van onze community en het materiaal dat hierop wordt vertoond, voor uw persoonlijke, niet-commerciële gebruik, op voorwaarde dat u volledig voldoet aan de bepalingen van deze Voorwaarden. U erkent dat de gehele Inhoud is beschermd door toepasselijk auteursrecht. U mag niets uit de Inhoud, noch gedeeltelijk noch in zijn geheel, kopiëren, bewerken, openbaar maken, uitzenden, distribueren, uitvoeren, deelnemen in de overdracht of verkoop, bewerkte werken maken, of op welke wijze dan ook exploiteren. U mag niet linken naar een deel van de Website of deze framen (de website of een deel daarvan linken naar andere websites), zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

 • Een Community User worden. U dient zich te registreren volgens de instructies die aan u bekend zijn gemaakt via mail of website, om deel te kunnen nemen aan en bij te dragen aan onze Community of gebruik te maken van de door ons daar aangeboden content. Content in de community betekent alle gedeelde informatie, ongeacht of dit tekst, audio of video is. Als u een Community User van Fitspel wordt dan stemt u er mee in om ons volledige informatie over uzelf te verstrekken die waarheidsgetrouw, accuraat en volledig is (Community gebruikers gegevens) en stemt u ermee in om de Community gebruikers gegevens en alle andere informatie die u ons verstrekt accuraat en volledig te houden en te updaten indien noodzakelijk. U stemt er ook mee in dat uw Community Gebruikers Gegevens gebruikt zullen worden in overeenstemming met onze Privacy Policy. 

 • Privacy en veiligheid. Fitspel committeert zich aan de bescherming van uw privacy en veiligheid. Alle persoonlijke gegevens die wij van u verzamelen zullen worden verwerkt in overeenstemming met onze Privacy Beleid. U dient deze Privacy Beleid te lezen. Door gebruik te maken van de Fitspel en/of een ander programma van Fitspel, verleent u ons uitdrukkelijke ondubbelzinnige toestemming voor het gebruik en de verwerking van uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met onze Privacy Beleid.

 • Community Standaarden en Gedragsregels. U erkent dat alle Inhoud die openbaar gemaakt, gemaild of op een andere manier verzonden wordt naar of op deze website en/of community, ongeacht of deze op ons verzoek of vrijwillig toegestuurd worden, en ongeacht of deze publiekelijk openbaar gemaakt worden of vertrouwelijk verzonden (gezamenlijk aan te duiden als Post), de uitsluitende verantwoordelijkheid zijn van de persoon die deze Post heeft gemaakt. Dit betekent dat u volledig verantwoordelijk bent voor alle Post die u stuurt, e-mailt of op een andere manier verzendt naar de community. Wij hebben geen 100% controle over de Post die gepost wordt, gemaild of op een andere manier verzonden naar onze community door anderen. U verklaart op de hoogte te zijn gebracht van de community standaarden en gedragsregels, welke ook in de community te vinden zijn.

 • Verschafte Informatie Indien u uit uzelf of op ons verzoek Inhoud aan ons of community toezendt, e-mailt, per post stuurt of op een andere wijze aan ons of de community verstuurt (de “Verschafte Informatie”), verleent u ons, en draagt u hierbij aan ons en onze opvolgers over, een vergoedingsvrij, eeuwigdurend, niet in te trekken, niet exclusief recht om de Verschafte Informatie (geheel of gedeeltelijk met of zonder gebruik van uw naam) overal te gebruiken. Behoudens het bovenstaande, behoudt de houder van de Verschafte Informatie die is geplaatst op de Website of in de Community alle Rechten die hierop rusten. Tenzij anders bepaald in onze Privacy Policy, zijn wij met betrekking tot alle Verschafte Informatie niet verplicht tot geheimhouding, en zijn wij niet aansprakelijk voor gebruik of openbaarmaking van enige Verschafte Informatie.

 • Wachtwoord en user account. Indien u een gebruiker of abonnee bent van Fitspel.nl dan bent u volledig aansprakelijk voor het bewaken van de vertrouwelijkheid van uw wachtwoord en uw user account informatie. U moet ons onverwijld op de hoogte stellen ingeval van ieder bekend of vermoedelijk ongeautoriseerd gebruik van uw user account, of iedere andere bekende of vermoedelijke inbreuk op uw veiligheid inclusief verlies, diefstal of ongeautoriseerde prijsgave van uw of iemand anders wachtwoord. U bent volledig verantwoordelijk voor alle activiteiten welke plaats hebben met gebruik van uw user account. U gaat ermee akkoord ons onverwijld op de hoogte te stellen van ieder ongeautoriseerd gebruik van uw user account of iedere andere inbreuk op veiligheid die u bekend is.

 • Health Disclaimer. De verschillende Fitspel.nl producten en/of applicaties die worden aangeboden zijn er slechts op gericht om het assisteren van gebruikers in hun poging om hun vitaliteit te vergroten. Fitspel.nl is geen medische organisatie en ons personeel is niet toegerust om u medisch advies te geven of een medische diagnose te stellen. Geen enkele informatie aangeboden via de Website of via de Internet Producten kan worden opgevat als een (medisch) advies of diagnose. De informatie en rapporten die door ons worden aangeboden kunnen onder geen enkele voorwaarden worden gezien als een substituut voor het raadplegen van en/of het behandelen door een dokter of specialist.  De Website en de Internet Producten zijn niet geschikt voor gebruik door minderjarigen, zwangere vrouwen, of individuen met een gezondheidskwaal (hieronder inbegrepen alle mogelijke varianten van eetstoornissen). Deze individuen worden speciaal gewaarschuwd en aanbevolen om professioneel medisch advies te zoeken alvorens te beginnen bij Fitspel.

 • Disclaimer van garanties de producten, aanbiedingen, inhoud en materialen op deze website worden aangeboden “as is” en zonder enige vorm van garanties, noch expliciet noch impliciet. wij wijzen alle expliciete of impliciete garanties van de hand, waaronder begrepen maar niet beperkt, tot stilzwijgende garanties van verhandelbaarheid, voldoende kwaliteit en geschiktheid voor een bepaald doel, verenigbaarheid, veiligheid of accuratie. Fitspel kan niet garanderen dat deze website, of enige functie in deze website, zonder storingen of fouten is, dat fouten gecorrigeerd zullen worden of dat deze website, of server die deze website beschikbaar maakt, vrij zijn van virussen of andere schadelijke componenten. Ieder product, aanbod, inhoud of materiaal dat wordt gedownload of op een andere manier verkregen door het gebruik van deze website komt voor uw eigen rekening en u bent als enige verantwoordelijk voor iedere schade op uw computersysteem of verlies van gegevens die voortvloeien uit het downloaden van een dergelijk product, aanbod, inhoud of materiaal. 

 • Beperking van aansprakelijkheid fitspel.nl is niet verplicht om de informatie op de website up-to-date te houden of onvolkomenheden in relatie daartoe te corrigeren. er kunnen geen rechten ontleend worden aan de inhoud op deze website. u begrijpt expliciet en gaat ermee akkoord dat (zoveel als rechtens toegestaan) wij niet aansprakelijk zullen zijn voor directe of indirecte schade, incidentele schade, speciale schade, gevolgschade, exemplary of punative damages, of iedere andere schade.

 • Betalingsvoorwaarde. De prijs van onze producten worden altijd vooraf duidelijk met u gecommuniceerd. Wanneer u producten via de Website aanschaft, doet u dat voor een termijn die daarvoor is aangegeven (dus ook abonnementen). Aangeschafte rittenkaarten, ongeacht het product, zijn 12 maanden gelding. Wanneer u een factuur ontvangt, dient u die binnen de betalingstermijn te voldoen. Wanneer u niet binnen de gestelde termijn voldoet, ontvangt u van ons een herinnering. Mocht betaling na de uiterste betaaltermijn van de herinnering nog niet zijn voldaan behouden we ons het recht toe om administratiekosten in rekening te brengen en/of de invordering uit handen te geven.

 • Annuleringsregels. 1:1 afspraken kunnen 24 uur van te voren kosteloos worden geannuleerd. Wanneer dit korter is, zullen we het bedrag in rekening brengen. Voor een event/retreat geldt dat u tot 2 maanden voor de startdatum kunt annuleren en 75% van uw betaling terug ontvangt. Annuleren tot 1 maand voor aanvang betekent een restitutie van 50%. Bij annulering korter dan een maand voor aanvang vind er geen restitutie plaats.  

 • Rechtskeuze Op deze Lidmaatschapsovereenkomst is exclusief Nederlands recht van toepassing.

Contact De Website en community staat onder controle van – en de Internet Producten worden geleverd door Fitspel. Geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 89123824

bottom of page