top of page

Algemene Gebruiksvoorwaarden

Door deelname aan Fitspel stemt u in met deze algemene gebruiksvoorwaarden (de “Voorwaarden”). Wij behouden ons het exclusieve recht voor om deze Voorwaarden op ieder gewenst moment te wijzigen, aan te passen en delen toe te voegen of te verwijderen. U dient deze Voorwaarden iedere keer dat een programma van Fitspel volgt en/of een bestelling plaatst, te lezen. Door het gebruik van Fitspel, gaat u akkoord met het accepteren van deze wijzigingen, ongeacht of u deze bekeken heeft. Als u het niet eens bent met deze Voorwaarden kunt u geen gebruik maken van Fitspel en dient u, voor zover van toepassing, ervoor te zorgen dat u geen User Account(s) bij ons heeft.

 • Reikwijdte van de Voorwaarden. Tenzij wij anders aangeven zijn deze Voorwaarden van toepassing op gebruik door u van (een van) de Fitspel programma’s die gerund worden door en/of eigendom zijn Fitspel B.V.

 • Algemeen. Door het gebruik van Fitspel accepteert u de Voorwaarden en erkent juridisch gebonden te zijn en zult u zich ook op dezelfde wijze alsof u deze overeenkomst zou hebben getekend hieraan houden. Indien u niet op ieder moment voldoet aan deze Voorwaarden, behouden wij ons het recht voor, voor zover van toepassing, uw paswoord, user account, en/of toegang tot Fitspel en haar community (of een deel hiervan) te beëindigen. U stemt in met het feit dat iedere beëindiging of annulering van uw toegang tot, of gebruik van Fitspel plaats zal mogen vinden met voorafgaande kennisgeving. Verder gaat u ermee akkoord dat wij niet aansprakelijk zijn tegenover u of een derde voor de beëindiging of annulering van uw toegang tot of gebruik van de website, content en/of community van Fitspel.

 • Beperkingen aan het gebruik van materialen. Tenzij anders aangegeven, verlenen wij u een niet-exclusief, niet overdraagbaar, gelimiteerd recht op toegang, gebruik en weergave van onze community en het materiaal dat hierop wordt vertoond, voor uw persoonlijke, niet-commerciële gebruik, op voorwaarde dat u volledig voldoet aan de bepalingen van deze Voorwaarden. U erkent dat deze community informatie, software, foto’s, video, tekst, grafische voorstellingen, muziek, geluid, vragen, creatieve suggesties, berichten, commentaar, feedback, ideeën, recepten, aantekeningen, tekeningen, artikelen en andere materialen (tezamen: “Inhoud”) bevat die beschermd worden door auteursrechten, databank-rechten, modelrechten, octrooirechten, merkrechten, en/of andere intellectuele eigendomsrechten, en dat deze rechten geldig zijn en in alle vormen van media en technologie die nu bestaan en hierna nog worden ontwikkeld, beschermd worden. De gehele Inhoud is beschermd door toepasselijk auteursrecht, inclusief Nederlands auteursrecht en Europees auteursrecht (en, indien van toepassing, vergelijkbare wetgeving in ander jurisdicties), en wij zijn rechthebbende op de auteursrechten van de selectie, coördinatie, ordening, en vermeerdering van de Inhoud. Alle merken die op de website staan zijn merken van hun respectievelijke eigenaren. Fitspel is het geregistreerde merk en dienstmerk van Fitspel B.V. Onze commerciële partners, leveranciers, adverteerders, sponsors, licentiegevers, aannemers en andere derden kunnen ook additionele eigendomsrechten hebben op de Inhoud die zij beschikbaar maken op deze website. U mag niets uit de Inhoud, noch gedeeltelijk noch in zijn geheel, kopiëren, bewerken, openbaar maken, uitzenden, distribueren, uitvoeren, deelnemen in de overdracht of verkoop, bewerkte werken maken, of op welke wijze dan ook exploiteren, tenzij, en voor zover dat nodig is, voor toegang of gebruik van de website, in overeenstemming met deze Voorwaarden. Als de Inhoud gedownload is op uw computer, verkrijgt u geen eigendomsrechten op deze Inhoud. Bewerking van de Inhoud of gebruik van de Inhoud voor ieder ander doel, waaronder begrepen maar niet beperkt tot, gebruik van de Inhoud in druk of op iedere andere Website of computer die is aangesloten op een netwerk is strikt verboden, tenzij u onze voorafgaande schriftelijke toestemming heeft verkregen. U mag niet linken naar een deel van de Website of deze framen (de website of een deel daarvan linken naar andere websites), zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

 • Een Community User worden. U dient zich te registreren volgens de instructies die te vinden zijn op onze website, om deel te kunnen nemen aan en bij te dragen aan een Community of gebruik te maken van de door ons daar aangeboden content. Content in community betekent iedere blog, voeding- en beweeginformatie, groepspagina, bulletinboard, gemeenschappelijke uitwisselplaats voor recepten, of een vergelijkbare omgeving waar u kunt communiceren met andere gebruikers van Fitspel en uw eigen informatie kunt uploaden. Als u een Community User van Fitspel wordt dan stemt u er mee in om ons volledige informatie over uzelf te verstrekken die waarheidsgetrouw, accuraat en volledig is (Community gebruikers gegevens) en stemt u ermee in om de Community gebruikers gegevens en alle andere informatie die u ons verstrekt accuraat en volledig te houden en te updaten indien noodzakelijk. U stemt er ook mee in dat uw Community Gebruikers Gegevens gebruikt zullen worden in overeenstemming met onze Privacy Policy. Zonder de werking van de overige bepalingen van deze Voorwaarden te beperken geldt dat indien u informatie verstrekt die onwaar, niet accuraat of incompleet is, of indien wij redelijke gronden hebben om te vermoeden dat dat het geval is, behouden wij ons het recht voor om uw User Account op non-actief te stellen of te beëindigen en u de toegang tot onze website of community (of delen daarvan) te ontzeggen. U stemt er mee in uw rechten als gebruiker van Fitspel over te dragen, te cederen of te sub-licentiëren. U garandeert dat u zich niet zult registreren voor of abonneren op meer dan één account, geen account zult aanmaken op naam van een ander, en geen valse of misleidende identiteit zult creëren op deze Website. Indien uw registratie of lidmaatschap om welke reden dan ook door Fitspel is ingetrokken, garandeert u dat u zich niet opnieuw zult registreren voor of abonneren op onze community met een andere gebruikersnaam of op enige andere wijze. Indien wij, uitsluitend naar ons oordeel, reden hebben om aan te nemen dat uw account in het verleden al eens is beëindigd, dan houden wij ons het recht voor iedere nieuwe account waarvoor u zich heeft geregistreerd te beëindigen zonder u hierover te berichten, of andere rechtsmiddelen toe te passen die ons ter beschikking staan op grond van de Gebruiksvoorwaarden of de wet.

 • Privacy en veiligheid. Fitspel committeert zich aan de bescherming van uw privacy en veiligheid. Alle persoonlijke gegevens die wij van u verzamelen zullen worden verwerkt in overeenstemming met onze Privacy Beleid. U dient deze Privacy Beleid te lezen. Door gebruik te maken van de Fitspel en/of een ander programma van Fitspel, verleent u ons uitdrukkelijke ondubbelzinnige toestemming voor het gebruik en de verwerking van uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met onze Privacy Beleid.

 • Community Standaarden en Gedragsregels. U erkent dat alle Inhoud die openbaar gemaakt, gemaild of op een andere manier verzonden wordt naar of op deze website en/of community, ongeacht of deze op ons verzoek of vrijwillig toegestuurd worden, en ongeacht of deze publiekelijk openbaar gemaakt worden of vertrouwelijk verzonden (gezamenlijk aan te duiden als Post), de uitsluitende verantwoordelijkheid zijn van de persoon die deze Post heeft gemaakt. Dit betekent dat u volledig verantwoordelijk bent voor alle Post die u stuurt, e-mailt of op een andere manier verzendt naar de community. Wij hebben geen 100% controle over de Post die gepost wordt, gemaild of op een andere manier verzonden naar onze community door anderen. Om die reden garanderen wij niet de accuraatheid, integriteit of kwaliteit van dergelijke Post. Onder geen enkele voorwaarde en op wat voor wijze dan ook zullen wij verantwoordelijk zijn voor de Post (anders dan voor Inhoud die wij ontwikkeld hebben), inclusief maar niet beperkt tot, elke fout of nalatigheid in elke Post, of ieder verlies of iedere schade van wat voor soort dan ook, die geleden wordt als resultaat van het gebruik van Post die gepost, gemaild of op een andere manier verzonden wordt naar of door deze Website.

 • Instemming U stemt ermee in de community niet te gebruiken voor:

a. het uploaden, versturen, e-mailen of op een andere manier verzenden van Post of andere materialen die onwettig, schadelijk, bedreigend, agressief, treiterend, bedrieglijk, lasterlijk, vulgair, obsceen, smadend, inbreuk makend op een anders privacy, haatdragend, racistisch, etnisch of anderszins verwerpelijk zijn (ter onze exclusieve beoordeling);

b. het zich voordoen als een andere persoon of entiteit, inclusief maar niet beperkt tot iedere gebruiker van de community, of het bedrieglijk verklaren of het anderszins verkeerde voorstelling van zaken geven omtrent uw betrokkenheid bij Fitspel.nl, het maken van vervalsingen van headers of op een andere manier het manipuleren van identifyers om op die manier de herkomst van Post of andere materialen die verspreid worden op of middels Fitspel.nl en/of de community te verhullen

c. het uploaden, posten, e-mailen of op een andere wijze verspreiden van Post of andere materialen die niet van u zijn, of waartoe u niet het recht heeft op grond van de wet, op basis van een contractuele of vertrouwensrelatie (zoals insider informatie, informatie die exclusief aan een ander toebehoort en vertrouwelijke informatie die bekend is geworden doordat deze deel uitmaakt van een werkrelatie of onderworpen is aan geheimhouding.

d. het uploaden, posten, e-mailen of op een andere wijze verzenden van Post en andere materialen die inbreuk maken op octrooirechten, merkrechten, auteursrechten, privacy rechten of andere eigendomsrechten van een partij;

e. het uploaden, posten, e-mailen of op een andere wijze verzenden van ongevraagde of ongeautoriseerde advertenties, promotie materialen, “junkmail”, “spam”, “kettingbrieven”, of iedere andere vorm van commerciële verzoeken, behalve in die gebieden, voor zover van toepassing, die specifiek ontworpen zijn voor dat doel; h. het uploaden, posten, e-mailen of op een andere wijze verzenden van Post of andere materialen die software virussen of andere computercodes, bestanden of programma’s die ontworpen zijn om de functionaliteit van andere computersoftware of hardware of telecommunicatieapparatuur te verstoren, vernietigen of de functionaliteit te beperken of de kwaliteit van het gebruik van Fitspel.nl vermindert

f. het zich bemoeien met of het ontwrichten van de website of servers of netwerken die verbonden zijn aan Fitspel.nl, of het niet voldoen aan vereisten, procedures, beleid of regelgeving van netwerken die aangesloten zijn op de Fitspel.nl

g. het opzettelijk of onopzettelijk inbreuk maken op toepasselijk lokaal, nationaal of internationaal recht, inclusief maar niet beperkt tot, regelgeving die de kracht heeft van wetgeving;

h. het “stalken” of op een andere manier een andere gebruiker of werknemer van Fitspel.nl kwellen;

i. het inwinnen, verzamelen of verspreiden van persoonsgegevens of een poging doen persoonsgegevens (waaronder gebruikersnamen en wachtwoorden) van andere gebruikers van Fitspel.nl of van derden in te winnen, te verzamelen of te verspreiden;

j. het zich toegang verschaffen of een poging doen zich toegang te verschaffen tot andermans account zonder toestemming van die persoon. Wij hebben het recht om uw privileges om de gehele of een deel van het Fitspel.nl platform te gebruiken in te trekken en/of iedere andere gepaste maatregelen te treffen om deze community gedragsregels te handhaven wanneer inbreuken daarop onder onze aandacht worden gebracht. Indien u zich niet houdt aan onze community gedragsrichtlijnen, of aan deze Algemene Gebruiksvoorwaarden, dan hebben wij het exclusieve recht uw gebruik van of deelname aan een Fitspel of community te beëindigen.

 • Wij behouden ons het recht voor om delen van of de gehele community te controleren op het naleven van de community gedragsrichtlijnen zoals boven omschreven, of voor ieder ander doel. U erkent dat door het door ons verschaffen van de mogelijkheid Post in de Community te verspreiden, wij optreden als een passief doorgeefkanaal voor deze distributie en wij geen verplichting hebben en niet aansprakelijk zijn voor Post of activiteiten in de Community en wij zulke Post niet goedkeuren. Ondanks het feit dat wij het recht hebben zonder kennisgeving Post in een Community om wat voor reden dan ook te verwijderen, zijn wij niet verplicht Inhoud die u als bedenkelijk of beledigend ervaart te verwijderen. Wij zijn niet verplicht een kopie te bewaren van materiaal dat wij van onze Website verwijderen, en wij zijn niet aansprakelijk voor schade geleden ten gevolge van verwijdering van de door u geplaatste of verspreide informatie op onze Website.

 • Verschafte Informatie Indien u uit uzelf of op ons verzoek Inhoud aan ons of e community toezendt, e-mailt, per post stuurt of op een andere wijze aan ons of de community verstuurt (de “Verschafte Informatie”), verleent u ons, en draagt u hierbij aan ons en onze opvolgers over, een vergoedingsvrij, eeuwigdurend, niet in te trekken, niet exclusief recht (waaronder begrepen persoonlijkheidsrechten of, afhankelijk van de toepasselijke wet van uw jurisdictie, ziet u af van persoonlijkheidsrechten) en verleent u een licentie (en geeft u toestemming) om de Verschafte Informatie (geheel of gedeeltelijk met of zonder gebruik van uw naam) overal ter wereld te gebruiken, reproduceren, bewerken, aanpassen, openbaar te maken, vertalen, bewerkingen te maken van, te distribueren, aan het publiek te communiceren, uit te voeren en vertonen en/of de Verschafte Informatie op te nemen in een ander werk in elke vorm, media of technologie die nu bekend is of later ontwikkeld wordt, voor de gehele duur van auteursrechten, merkrechten of andere intellectuele en eigendomsrechten (gezamenlijk: “de Rechten”) die rusten op het Voorgelegde, en dit voor elk doel, commercieel, publicitair of anderszins. U garandeert ook dat: (i) u het eigendom hebt, of op een andere manier controle heeft, over alle Rechten in of op de Verschafte Informatie inclusief maar niet beperkt tot alle Rechten die u nodig heeft om de Verschafte Informatie te verstrekken, openbaar te maken, te uploaden, input te geven of in te dienen; (ii) voor zover op de Verschafte Informatie eigendomsrechten van derden rusten, deze derden volledig afstand hebben gedaan van hun eigendomsrechten (met inbegrip van de persoonlijkheidsrechten), en u over een officiële licentie van de rechtmatige eigenaar beschikt om de bovengenoemde licentie te verlenen; en (iii) dat iedere persoon die wordt afgebeeld op plaatjes, foto’s en video’s in de Verschafte Informatie (voor zover dit van toepassing is) heeft toegestemd in het gebruik van deze plaatjes, foto’s en/of video’s in overeenstemming met de voorgaande licentie. U erkent dat wij en onze opvolgers het recht hebben op ongelimiteerd gebruik van de Verschafte Informatie voor wat voor doel dan ook, commercieel of anderszins, zonder dat daarvoor een vergoeding verschuldigd is aan degene die de Verschafte Informatie heeft verstrekt. U stemt er tevens mee in dat iedere gebruiker toegang heeft tot de Verschafte Informatie die u aanbiedt in een Community en deze kan opslaan en reproduceren voor eigen gebruik. Behoudens het bovenstaande, behoudt de houder van de Verschafte Informatie die is geplaatst op deze Website alle Rechten die hierop rusten. Tenzij anders bepaald in onze Privacy Policy, zijn wij met betrekking tot alle Verschafte Informatie niet verplicht tot geheimhouding, en zijn wij niet aansprakelijk voor gebruik of openbaarmaking van enige Verschafte Informatie.

 • Producten en diensten van derden. U kunt via de Website diensten of andere producten van derden partijen bestellen (samen de “Producten van Derden”). Alles verband houdend met Producten van Derden, inclusief maar niet gelimiteerd tot de verkoop voorwaarden, garanties, betalingsvoorwaarden, onderhoud en levering, gaat slechts u en de derde partij aan. Fitspel geeft geen enkele garantie van welke aard dan ook verband houdend met Producten van Derden. Fitspel is geen partij bij transacties met derden ongeacht of Fitspel winst of een andere beloning ontvangst als gevolg van deze transacties, Fitspel is niet aansprakelijk voor kosten of schade veroorzaakt door deze transacties.

 • Wachtwoord en user account. Indien u een gebruiker of abonnee bent van Fitspel.nl dan bent u volledig aansprakelijk voor het bewaken van de vertrouwelijkheid van uw wachtwoord en uw user account informatie. U moet ons onverwijld op de hoogte stellen ingeval van ieder bekend of vermoedelijk ongeautoriseerd gebruik van uw user account, of iedere andere bekende of vermoedelijke inbreuk op uw veiligheid inclusief verlies, diefstal of ongeautoriseerde prijsgave van uw of iemand anders wachtwoord. U bent volledig verantwoordelijk voor alle activiteiten welke plaats hebben met gebruik van uw user account. U gaat ermee akkoord ons onverwijld op de hoogte te stellen van ieder ongeautoriseerd gebruik van uw user account of iedere andere inbreuk op veiligheid die u bekend is.

 • Health Disclaimer. De verschillende Fitspel.nl applicaties die worden aangeboden via de Website en/of via de Internet Producten en alle andere content toegankelijk via de Website, de community en de Internet Producten zijn slechts gericht op het assisteren van gebruikers in hun poging om af te vallen. Fitspel.nl is geen medische organisatie en ons personeel is niet toegerust om u medisch advies te geven of een medische diagnose te stellen. Geen enkele informatie aangeboden via de Website of via de Internet Producten kan worden opgevat als een (medisch) advies of diagnose. De informatie en rapporten die door ons worden aangeboden kunnen onder geen enkele voorwaarden worden gezien als een substituut voor het raadplegen van en/of het behandelen door een dokter of specialist. Het wordt u ten zeerste aanbevolen om een dokter te consulteren voordat u start met afvallen. De Website en de Internet Producten zijn slechts gericht op gebruik door gezonde volwassen individuen. De Website en de Internet Producten zijn niet geschikt voor gebruik door minderjarigen, zwangere vrouwen, of individuen met een gezondheidskwaal (hieronder inbegrepen alle mogelijke varianten van eetstoornissen). Deze individuen worden speciaal gewaarschuwd en aanbevolen om professioneel medisch advies te zoeken alvorens te beginnen met afvallen. Voor aanvang van een Fitspel.nl, dient u zich ervan te vergewissen van het feit dat u geen ondergewicht heeft.

 • Disclaimer van garanties de producten, aanbiedingen, inhoud en materialen op deze website worden aangeboden “as is” en zonder enige vorm van garanties, noch expliciet noch impliciet. wij wijzen alle expliciete of impliciete garanties van de hand, waaronder begrepen maar niet beperkt, tot stilzwijgende garanties van verhandelbaarheid, voldoende kwaliteit en geschiktheid voor een bepaald doel, verenigbaarheid, veiligheid of accuratie. Fitspel kan niet garanderen dat deze website, of enige functie in deze website, zonder storingen of fouten is, dat fouten gecorrigeerd zullen worden of dat deze website, of server die deze website beschikbaar maakt, vrij zijn van virussen of andere schadelijke componenten. Ieder product, aanbod, inhoud of materiaal dat wordt gedownload of op een andere manier verkregen door het gebruik van deze website komt voor uw eigen rekening en u bent als enige verantwoordelijk voor iedere schade op uw computersysteem of verlies van gegevens die voortvloeien uit het downloaden van een dergelijk product, aanbod, inhoud of materiaal. noch fitspel.nl, noch één van onze licentiegevers of licentienemers, service providers of aanbieders geven garanties met betrekking tot het gebruik of het resultaat van het gebruik van de producten, aanbiedingen, inhoud of materialen op deze website in de zin van hun juistheid, accuraatheid, betrouwbaarheid of anderszins. opgemerkt zijn dat geen enkel advies of informatie die u verkrijgt van ons personeel of via deze website een garantie creëert waarin niet expliciet voorzien wordt in deze voorwaarden. deze disclaimers zullen zoveel als rechtens toegestaan is van toepassing zijn. Beperking van aansprakelijkheid fitspel.nl is niet verplicht om de informatie op de website up-to-date te houden of onvolkomenheden in relatie daartoe te corrigeren. er kunnen geen rechten ontleend worden aan de inhoud op deze website. u begrijpt expliciet en gaat ermee akkoord dat (zoveel als rechtens toegestaan) wij niet aansprakelijk zullen zijn voor directe of indirecte schade, incidentele schade, speciale schade, gevolgschade, exemplary of punative damages, of iedere andere schade waaronder begrepen maar niet beperkt tot schade wegens verlies van winst, goodwill, gebruik, gegevens of ander ontastbare verliezen (zelfs als wij geïnformeerd zijn over de mogelijkheid van zulke schade) die voortvloeit uit (a) het gebruik van of de onmogelijkheid van het gebruik van de Fitspel site; (b) het gebruik van de inhoud of ander materiaal op de site of andere websites gelinkt naar of van de weightwatchers.com sites; (c) de kosten van het verkrijgen van of vervanging van goederen en diensten voortvloeiend uit goederen, informatie, gegevens, of diensten aangekocht of verkregen of ontvangen boodschappen of aangegane transacties door of via deze website; (d) ongeautoriseerde toegang tot of wijziging van uw transmissie of gegevens; (e) verklaringen of gedrag van een derde op onze website; (f) ieder andere aangelegenheid met betrekking tot onze website. in geen geval zal onze aansprakelijkheid ten opzichte van u voor alle schade, verliezen en gronden voor een rechtsvordering (hetzij in een overeenkomst, onrechtmatige daad (waaronder begrepen maar niet beperkt tot nalatigheid), of anderszins) het door u betaalde bedrag te boven gaan, voor zover van toepassing, wegens toegang tot onze website. indien u ontevreden bent met (een gedeelte van) onze website, of met één van deze voorwaarden, dan is de enige oplossing het voortdurende gebruik van deze website te staken. deze aansprakelijkheidsuitsluitingen zullen zoveel als rechtens toegestaan is van toepassing zijn. Voor zover bovenstaande aansprakelijkheidsuitsluiting niet rechtsgeldig is, is de aansprakelijkheid in ieder geval beperkt tot een bedrag dat gelijk is aan de prijs die u berekend is voor producten of diensten die u besteld heeft. De aansprakelijkheid is niet gelimiteerd of uitgesloten voor zover uw kosten en schade veroorzaakt worden door onze (of ons personeel) grove nalatigheid of moedwillige opzet, of indien deze beperkingen en/of beperking van aansprakelijkheid verboden zijn door dwingendrechtelijke bepalingen. In geval van aansprakelijkheid wegens dood of letsel is het bedrag van de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat wordt uitgekeerd op grond van onze aansprakelijkheidsverzekering (en) in het betreffende geval, plus het bedrag van het eigen risico dat door ons dient te worden gedragen volgens de toepasselijke verzekeringspolis (en) in dat geval. Vrijwaring U gaat ermee akkoord Fitspel BVschadeloos te stellen, te vrijwaren en/of te verdedigen tegen alle claims van derden, aansprakelijkheid, schade en/of kosten (inclusief maar niet beperkt tot redelijke advocaatkosten en uitgaven) die voortvloeien uit uw eigen onjuiste gebruik van de community of onze producten of aanbiedingen, uw inbreuk op deze Voorwaarden of de inbreuk of het gebruik van een andere gebruiker van uw account of een intellectueel eigendomsrecht of ander recht van een andere persoon of entiteit. Rechtskeuze Op deze Lidmaatschapsovereenkomst is exclusief Nederlands recht van toepassing. Overige bepalingen In het geval van een geschil voorkomend uit het gebruik van de community en Fitspel.nl (inclusief maar niet gelimiteerd tot de Internet Producten), is de winnende partij gerechtigd om alle juridische kosten verband houdende met het geschil (inclusief maar niet gelimiteerd tot haar kosten en tot redelijke advocatenkosten) op de andere partij te verhalen. Indien een bepaling of meerdere bepalingen in deze Lidmaatschapsovereenkomst naar Nederlands recht niet afdwingbaar is, nietig, of vernietigbaar zal de geldigheid van de overige bepalingen hierdoor niet worden aangetast. Deze Lidmaatschapsovereenkomst, samen met onze Privacy Policy, vormen de volledige overeenkomst tussen u Fitspel.nl met betrekking tot de onderwerpen geregeld in deze Lidmaatschapsovereenkomst. Deze Lidmaatschapsovereenkomst kunnen slechts worden gewijzigd door Fitspel.nl zoals uiteengezet in Artikel 2 hierboven, dan wel middels schriftelijke overeenstemming tussen beide partijen. Elke keer dat u gebruik maakt van de Website worden deze Lidmaatschapsovereenkomst u ter hand gesteld en accepteert u deze. Fitspel BV houdt zich uitdrukkelijk het recht voor haar rechten en verplichtingen onder deze Lidmaatschapsovereenkomst over te dragen. Het niet afdwingen van een bepaling jegens de andere partij lijdt niet tot het afstand doen van een dergelijk recht door één van de partijen. Alle bepalingen blijven volledig afdwingbaar.

 

Contact De Website en community staat onder controle van – en de Internet Producten worden geleverd door Fitspel  BV. Geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 80195431

bottom of page